05 January, 2013

TMZ tour

Headed for TMZ tour. Pictures of TMZ tour coming soon.